Teatrul de Păpuşi Puck din Cluj caută Şef Secţie Artistică

logo_teatrul_puckTeatrul de Păpuşi Puck din Cluj-Napoca va organiza, în 16 decembrie 2013, de la ora 10:00, la sediul instituţiei, un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante: ŞEF SECŢIE ARTISTICĂ ROMÂNĂ, pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul teatrului până la data de 14 noiembrie, ora 15:00.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă – management cultural, teatru şi film, filologie, administraţie publică, studii europene, sociologie;

-vechime în specialitate minim 3 ani, experienţa în funcţii de conducere constituie avantaj;

-o limbă străină de circulaţie internaţuinală – scris, vorbit; cunoaşterea celei de-a doua limbi stăine, contituie avantaj;

-cunoştinţe operare PC

ACTE NECESARE

– cerere de participare la concurs;

– copie carte de identitate;

– diploma de studii şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări;

– copie – carnet de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate

– cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus delaraţie are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului până la susţinerea primei probe;

– adeverinţa medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare;

– curriculum vitae.

Copiile trebuie însotite de originale pentru certificarea conformităţii.

 

PROBELE DE CONCURS

– proba scrisă din tematica şi bibliografia cerută

– proba practică de utilizare a calculatorului

– interviu

 

PENTRU RELATII SUPLIMENTARE  ŞI  BIBLIOGRAFIE:

telefon: 0260-595992 – la secretariat;

telefon: 0264-597410 – la compartimentul financiar contabil şi resurse umane;

 

BIBLIOGRAFIE

  1. ORDONANŢA nr. 21/2007 (*actualizată*) privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
  2. LEGEA nr. 53/2003 (*republicată*) Codul muncii
  3. Regulamentul Intern al Teatrului de Păpuşi „Puck”
  4. Dispoziţia nr. 403/16.11.2012 privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuşi  „Puck”
  5. HG. nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
  6. OMFP nr. 946/2005 (*actualizată*) Controlul Managerial Intern