Teatrul de Păpuşi Puck anunţă un concurs

mainTeatrul de Păpuşi Puck anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere, vacante de Şef Birou Marketing Relaţii publice şi programe pe perioadă nedeterminată

DATA CONCURSULUI: 20 ianuarie 2014, ora 10,00
LOCUL DE DESFASURARE: sediul instituţiei

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă – marketing, management, comunicare şi relaţii publice;
-vechime în specialitate minim 3 ani, experienţa în funcţii de conducere constituie avantaj;
-o limbă străină de circulaţie internaţuinală – scris, vorbit; cunoaşterea celei de-a doua limbi stăine, contituie avantaj;
-cunoştinţe operare PC

ACTE NECESARE
– cerere de participare la concurs;
– copie carte de identitate;
– diploma de studii şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări;
– copie – carnet de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate
– cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus delaraţie are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului până la susţinerea primei probe;
– adeverinţa medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare;
– curriculum vitae.
Copiile trebuie însotite de originale pentru certificarea conformităţii.

PROBELE DE CONCURS
– proba scrisă din tematica şi bibliografia cerută
– proba practică de utilizare a calculatorului
– interviu

DOSARELE DE CONCURS SE DEPUN LA SECRETARIATUL TEATRULUI PÂNĂ LA DATA DE – 17 decembrie, ora 15,00.

PENTRU RELATII SUPLIMENTARE ŞI BIBLIOGRAFIE:
telefon: 0260-595992 – la secretariat;
telefon: 0264-597410 – la compartimentul financiar contabil şi resurse umane;

Afişat în data de 03.12.2013, ora 9.

BIBLIOGRAFIE

1. ORDONANŢA nr. 21/2007 (*actualizată*) privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.
2. Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
3. Proiect de management pentru Teatrul de păpuşi “Puck” – 01.06.2013 – 30.05.2016.
4. Regulamentul Intern al Teatrului de Păpuşi „Puck”
5. Dispoziţia nr. 403/16.11.2012 privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuşi „Puck”
6. HG. nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
7. OMFP nr. 946/2005 (*actualizată*) Controlul Managerial Intern.